Documents

Below you will find a working list of relevant source publications and archival guides. If you need a PDF of anything listed, please feel free to e-mail me.

Archival/Special Collections Finding Aids
Farkas, Gyöngyi. “A török hódoltság és a török elleni háborúk iratai 1500-1789.”  In A török kor, a kuruc kor, a nemesi felkelés, a királyi magyar nemesi testőrség iratainak levéltári segédlete. Budapest: Petit Real, 2000.
Important list of hundreds of letters and documents with short descriptions in Hungarian held in the Hadtörténelmi levéltár (Military Archives). Contains complete sets of correspondence not found elsewhere.
Petritsch, Ernst Dieter. Regesten der osmanischen Dokumente im Österreichischen Staatsarchiv. 1480-1574. Vienna: Staatsarchiv, 1991.
Important list of 770 letters and documents to and from Ottoman subjects held in the Österreichischen Staatsarchiv with short German descriptions.
Szilády, Áron, and Sándor Szilágyi. Név- és tárgymutató a Török-Magyarkori államokmánytár I-VII. köteteihez. Budapest: Eggenberger-féle Akad. Könyvkereskedés : Hoffmann és Molnár, 1874. 

Letters:
Takáts, Sándor, Ferenc Eckhart, and Gyula Szekfű, eds. A Budai basák magyar nyelvu levelezése [The Hungarian letters of the Pashas of Buda]. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1915.
Full transcriptions of 451 letters from 1550s to 1590 of Hungarian letters sent from the Pashas of Buda. Mostly from the archives in Vienna and Budapest.
Bayerle, Gustav. Ottoman Diplomacy in Hungary; Letters from the Pashas of Buda, 1590-1593. Bloomington, IN: Indiana University, 1972.
Full transcriptions of 107 letters from 1590 to 1593 of Hungarian letters sent from the Pashas of Buda. From the Vienna Haus-, Hoff-, und Staatsarchiv.
Szalay, Ágoston, ed. Négyszáz Magyar Levél a XVI. Századból. 1504-1560 [Four-Hundred Hungaran Letters from the Sixteenth Century: 1504-1560]. Pest: Magyar Tudományos Akadémia, 1861.
Transcriptions of Hungarian letters from across the region, some to and from Ottoman subjects. 1542 begins at #15.
Döbrentei, Gábor, ed. Vegyes tárgyú régi magyar iratok: 1540-1600 [Old Hungarian Documents on Mixed Topics: 1540-1600]. Régi magyar nyelvemlékek, IV. Pest: Magyar Tudományos Akadémia, 1842.
Transcriptions of Hungarian letters, many of which are related to Ottoman period or written by Ottoman officials.
R. Kiss, István. A magyar Helytartótanács I. Ferdinánd korában és 1549-1551. évi leveles könyve. Budapest: M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága, 1908.
Extensive introduction and publication of a book of letters.
Szczucki, Lech, and Tiburtio Szepessy, eds. Andreas Dudithius Epistulae. 6 vols. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999.
Collected letters of Hungarian humanist. 1554- 1580.
Jedlicska, Pal. Adatok erdődi báró Pálffy Miklós, a győri hősnek életrajza és korához, 1552-1600. Eger: Az Erseki Lyceum Könyvnyomdája, 1897.
.Documents related to the captain of Gyor.
Hatvani, Mihály, ed. Magyar történelmi okmánytár : a Brüsseli országos levéltárból és a Burgundi könyvtárból 3 1553-1608. [Hungarian historical records office: from the National Archives in Brussels and the Burgundy Library: 3: 1533-1608]. Pest: Eggenberger, 1859.
Transcriptions of numbers 260 to 394 of the letters in the Brussels Archives. Mostly Latin and French with Hungarian summaries.
Eckhardt, Sándor, ed. Két vitéz nemesúr: Telegdy Pál és János levelezése a XVI. század végéről [Two valient noblemen: Pál and János Telegdy’s letters from the end of the 16th century]. Budapest: Királyi Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete, 1944.
MOL letters related to Transylvanian/Hungarian relations with some Ottoman notes from 1586 through 90s. Contains Telegdy Mihály, Telegdy Pál, Telegdy János, Ecsedi Báthory István, Cseh János, Telegdy Kata, Melith Pál Sulyok István; one letter asking for news of Sinan Pasha.
Oze, Sándor, ed. 500 magyar lével a XVI. századból : Csányi levelei Nádasdy Tamáshoz [500 16th-century Hungarian letters written from Csányi to Tamás Nádasdy]. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 1996.
Correspondence of two Hungarians in the first half of the sixteenth century. 
Pataki, János. Szigetvári levelek a török hódoltság korából [Letters from Szigetvar from the period of the Turkish occupation]. Szigetvár: Várbaráti Kör, 1982.

Hungarian translations and summaries of letters organized by genre from the Hungarian National Archives.

Ottoman Documents
Schaendlinger, Anton C., and Claudia Römer, eds. Die Schreiben Süleymāns des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Vienna, Austria: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1983.
Facsimiles, transcriptions (using an antiquated system), and German translations of 36 letters written in the name of Sultan Suleyman, including hüküms, name-i hümayüns, fethnames, ‘ahdnames, and one nisan.
Fekete, Lajos. Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn. Budapest: Königliche Ungarische Universitätsdruckerei, 1926.
Facsimiles, transcriptions into types arabic letters, and German translations of 21 documents from 1536 to 1573 related to Ottoman Hungary.
Karácson, Imre. Török-magyar oklevéltár, 1533-1789. [Turkish - Hungarian records office: 1553-1789]. Budapest: Stephaneum Nyomda R.T., 1914.
Essential list of documents and brief Hungarian descriptions of their contents in Ottoman archives treating to Hungary collected from Topkapi and other now inaccessible collections. 230 documents through 1592. 
Kolodziejczyk, Dariusz. Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th-18th Century) : An Annotated Edition of `ahdnames and Other Documents. Leiden; Boston: Brill, 2000.

Berindei, Mihnea, and Gilles Veinstein. L’empire ottoman et les pays roumains, 1544-45. Etudes et documents. Documents et recherches sur l’économie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age. Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1987.

Papp, Sándor. Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen : eine quellenkritische Untersuchung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003.
Confirming Transylvanian Kings.

Fekete collected works: 

Turkey. Treaties between Turkey and Foreign Powers. 1535-1855. London, 1855.

Hegyi, Klára. Török források Pécs 16. századi történetéhez. Pécs: Pécs Története Alapítvány, 2010.
Collection of documents translated into Hungarian specifically related to a city in Southern Hungary.
Bodnár, Tamás. Borsod vármegye adózása a török korban. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 2005.

Ottoman Defter Publications:
Velics, Antal. Magyarorszägi török kincstári defterek [Hungary’s Turkish treasury defters]. Edited by Ernó Kammerer. 2 vols. Budapest: M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága, 1886.

Dávid, Géza, and Pál Fodor. “Az ország ügye mindenek elott való” : a szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei, 1544-1545, 1552 [“The country’s affairs come before everything else” : the Sultan’s advisor’s orders related to Hungary, 1544-45, 1552]. Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2005.
Hungarian translations and full transcriptions of Mühimme defter documents relating to Ottoman Hungary from volumes Topkapi Saray Muzesi E 12321 (1544-1545) and Topkapi Saray Kutuphane K 888 (1552).
Fodor, Pál, and Géza Dávid. “Ez az ügy fölöttébb fontos” : a szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565) [“This is a matter of great importance” : the Sultan’s imperial decrees relating to Hungary (1559-1560, 1564-1565)]. Budapest: História, MTA Történettudományi Intézete, 2009. 
Hungarian translations of Mühimme defter documents relating to Ottoman Hungary from volumes 3 (1559-1560) and 6 (1564-1565). 
Káldy-Nagy, Gyula, ed. A Budai szandzsák 1559. évi összeírása [The taxation census in 1559 of the sanjak of Buda]. Budapest: Pest Megyei Levéltár, 1977.
Hungarian translation of tax defter. 
Káldy-Nagy, Gyula. A budai szandzsák 1546-1590. demográfiai és gazdaságtörténeti adatok évi összeírásai. Budapest: Pest Megyei Levéltár, 1985.
Hungarian translation of tax defters. 
Káldy-Nagy, Gyula. A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben. Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2008.
Hungarian translation of tax defters. 
Velkov, Asparuch, Evgeniy Radushev, and Strashimir Dimitrov, eds. Ottoman Garrisons on the Middle Danube : Based on Austrian National Library, MS MXT 562 of 956/1549-1550. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1996.
Roll-call register of the paid troops in the strongholds of the Buda eyalet in 1459 and 1550.

Merchants documents:
Molnár, Antal. Egy raguzai kereskedotársaság a hódolt Budán : Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573-1595) - Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen : Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia (1573-1595) [A Ragusan Merchant Company from Ragusa in Occupied Hungary: History and Documents of the Company of Scipione Bona and Marino Bucchia (1573-1595)]. Budapest: Budapest Fováros Levéltára, 2009.
Important collection of documents in Latin and Italian relating to a Ragusan merchant company operating in Ottoman Buda.
Fekete, Lajos, and Gyula Káldy-Nagy. Budai török számadáskönyvek, 1550-1580. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962.

Mixed documents:
Történelmi Tár - 34 volume journal
Thousands of documents published between 1878 and 1911
Szilárdy, Áron, and Sándor Szilágyi, eds. Török-magyarkori történelmi emlékek [Historical memories from the Turkish period in Hungary]. 10 vols. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1863.

Verancsics Antal. Verancsics Antal összes munkái [The complete works of Antal Verancsics]. Edited by Szalay László and Wenzel Gusztáv. 12 vols. Monumenta Hungariae Historica: Magyar történelmi emlékek. Pest: Magyar Tudományos Akadémia, 1857-1875.
12 important volumes containing the writings and letters of Anton Verantius, including documents relating to his missions to Constantinople as envoy.
Benedek, Gyula, ed. Iratok Mezőtúr város török kori történetének időszakából: 1526-1699 [Documents from the town of Mezőtúr during the Turkish period: 1526-1699]. Documentatio Historica, IX. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2005.
Hungarian translations of the letters relating to the market town of Mezőtúr. Shows how Habsburgs continued to give properties that the Ottomans began entering into their tax registers.
Hornyik, János, Attila Szabó, and Mária Péterné Fehér. Kecskemét város története, oklevéltárral. Kecskemét: Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, 2011.
Collected documents of one town translated into Hungarian. Only 10 documents are from second half of the sixteenth century

Szűcs, Jenő, and János Varga, eds. A Szepesi Kamarai Levéltár: 1567-1813 [The Szepes Chamber Archive: 1567-1813]. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.

Hegyi, Klára, and János Botka. Jászberény török levelei / Latin és magyar nyelvű források a jászság XVI-XVII századi történetéhez = Türkische Urkunden der Stadt Jászberény / Lateinische und ungarische Quellen zur Geschichte Jayzgiens im 16. und 17. Jahrhundert. Szolnok megyei levéltári füzetek 11. Szolnok: Szolnok Megyei Levéltár, 1998.
Hungarian translations with German summaries of documents from a small region in Northeastern Hungary, mostly about taxes.
Horváth, Lajos. A Galga-mente történetének írott forrásai a török hódítás korából, 1526-1686. Aszód: Petőfi Múzeum, 1981.
Hungarian summaries of documents relating to small region in central Hungary. 


Memory Books, Travel Logs
Busbecq, Ogier Ghislain de. The Life and Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq. Edited by Charles Thornton Forster and Francis Henry Blackburne Daniell. 2 vols. London: C.K. Paul, 1881.
Volume 1 is a translation into English of a series of four “letters” to his friend Nicholas Michault published during the life of diplomat Ogier Ghislain de Busbeck about his time in the Ottoman Empire. Volume 2 includes Letters from France to Maximilian and Letters from France to Rudolph.
Dernschwam, Hans. Hans Dernschwam’s Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien : (1553/55). Berlin: Duncker und Humblot, 1986.
Member of the 1553 (July –August) delegation of Verantius and Zay to the Porte as a self-funded Fugger merchant.
Lubenau, Reinhold, and Wilhelm Sahm. Beschreibung der Reisen des Reinhold Lubenau. Frankfurt am Main: Institute for the History of Arabic-Islamic Science, Johann Wolfgang Goethe University, 1912.

Saurau, Michael von. Orttenliche Beschreybung der Rayss gehen Constantinopel: mit der Pottschafft von Kaysser maxmillian dem anderen in die dürgkey abgeferdigt, anno. im 15:67. Edited by Konrad Wickert. Erlangen: Universitätsbund Erlangen-Nürnberg : Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, 1987.


Contemporary (and near contemporary) Histories, Literature, and Poetry
Istvánffy, Miklós. Magyarország Története. 1490-1606. Translated by György Vidovich. Debreczen, 1871.

Feridun. Nüzhet-i esrârü’l-ahyâr der-ahbâr-ı sefer-i Sigetvar: Sultan Süleyman’ın son seferi. Edited by H. Ahmet Arslantürk and Günhan Börekçi. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi, 2012.
Naima, Mustafa. Annals of the Turkish Empire from 1591 to 1659 of the Christian Era. Translated by Charles Fraser. New York: Arno Press, 1973.
Peçevî, İbrahim. Peçevî tarihi. Edited by Murat Uraz. 2 vols. Istanbul: Neşriyat Yrudu, 1968.
Thúry, József, ed. Török történetírók I [Turkish Historians I]. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1892.
Hungarian translations of selections of the chronicles of 1486 Anonymous, Nesri History of the House of Osman, Tursun Bey the history of the house of Osman, Szead-eddin the history of Mehmed the conqueror, Kemalpashazade's Mohacsname, and the Dairies of Sultan Suleyman. 
Thúry, József, ed. Török történetírók II [Turkish Historians II]. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1896.
Hungarian translations of selections of the chronicles of Lutfi Pasha, Ferdi, Celalzade Mustafa, Sinan Caus, and Katip Mohammed, some documents and Koci Bey.
Thúry, József, and Imre Karácson, eds. Török történetírók III [Turkish Historians III]. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1915.
Hungarian translations of selections of the chronicles of Ibrahim Pecevi, Katib Celebi, and Naima. 
Hain, Gáspár. Hain Gáspár Lőcsei krónikája [The Chronicle of Gaspar Hain of Leutschovia]. Edited by Jeromos Bal, Jenő Förster, and Aurél Kauffmann. Lőcse: Reiss Józs.T. Könyvnyomó Intézete, 1910.

Câfer Iyâni, and Mehmet Kirisçioglu. Tevârih-i cedid-i Vilâyet-i Ungürüs : Osmanli-Macar mücadelesi tarihi, 1585-1595. Cagaloglu, Istanbul: Kitabevi, 2001.

Črnko, Ferenac, Samuel Budina, and Imre Molnár. Budina Sámuel históriája magyarul és latinul Szigetvár 1566. évi ostromáról. Szigetvár: Várbaráti Kör, 1978.

Decius Barovius, Joannes C, and Péter Kulcsár. Baranyai Decsi János magyar históriája: 1592-1598. Budapest: Európa, 1982.

Fodor, István. Oláh Miklós Hungariája: egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi adatok tanulságai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.

Geréb, László. A hazai osztályharcok irodalma, 1525-1660. Budapest: Müvelt Nép Tudományos és imeretterjesztö Kiadó, 1955.

Istvánffy, Miklós. A magyarok történetéből. Budapest: Magyar Helikon, 1962.

Istvánffy, Miklós, Pál Tállyai, and Péter Enits. Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája: Tállyai Pál XVII. századi fordításában. Budapest: Balassi Kiadó, 2003.

Kulcsár, Péter, and Margit Kulcsár. Humanista történetírók. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977.

Olah, Miklos, and Centre Traditio Litterarum Occidentalium. Hungaria. Turnhout: Brepols Publishers, 2010.

Péter, Katalin. A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei; a Siralmas panasz keletkezéstörténete. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973.

Szalárdi, János. Siralmas magyar krónikája. Edited by Ferenc Szakály. Budapest: Magyar Helikon, 1980.

Somogyi, Ambrus, and Dezső Buzogány. História Magyar- és Erdélyország dolgairól. Máriabesnyő--Gödöllő: Attraktor, 2007.

Szerémi, György, László Erdélyi, László Juhász, György Székely, and György Szerémi. Magyarország romlásáról. Budapest: Magyar Helikon, 1961.

Szerémi, György, and Gusztáv Wenzel. Szerémi György, II. Lajos és János Királyok Házi Káplánja, emlékirata Magyarország romlásáról 1484-1583. Pest: Eggenberger Ferdinánd, 1857. 

Literature and Poetry:
Babinger, Franz, Robert Gragger, Eugen Mittwoch, and J. H. Mordtmann, eds. Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit. Berlin: Walter de Gruyter, 1927.
Important collection of poetry and literature produced in Ottoman Hungary in facsimile edition with German translations.
Ács, Pál, ed. Kozárvári Mátyás, Decsi Gáspár, Decsi Mihály, Tolnai Fabricius Bálint, Pécsi János, Murád Dragomán (Somlyai Balázs), Szepesi György, Vajdakamarási Lorinc, Skaricza Máté, Zombori Antal, Tardi György, Tasnádi Péter, Hegedus, Márton, Moldovai Mihály és ismeretlen szerzok énekei : 1579 - 1588. Régi magzar költők tára 16. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999.
Collection of 29 annotated songs and poems in Hungarian from 1579-1588.
Sudár, Balázs. A Palatics-kódex török versgyujteményei : török költészet és zene a XVI. századi hódoltságban [The Palatics Codex’s collection of Turkish verses: Turkish poetry and music during the sixteenth century occupation]. Budapest: Balassi Kiadó, 2005.


Ecclesiastical Documents:
Tóth, István György, ed. Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről (1572-1717) / Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717) [Letters of missionaries on Hungary and Transylvania (1572-1717)]. 5 vols. Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2005.
Transcriptions and summaries of documents in the Vatican collections.
Bunyitay, Vincze. Egyháztorténelmi emlékek a magyarországi hitujitás korából. Budapest Szent István Társulat tud. és irod. osztálya, 1902.
Tomisa, Ilona. Katolikus egyház-látogatási jegyzokönyvek, 16-17. század [Catholic church visitation records: 16th - 17th centuries]. Budapest: Osiris Kiadó, 2002.
Tóth, István György, and Magda Jászay. Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről (16-17. század). Budapest: Osiris, 2005.
Zoványi, Jenő. A reformáczió Magyarországon 1565-ig. [Budapest]: Az Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1986.
Bilkei, Irén. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái : 1527-1541. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, 1999.
———. A Zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái : 1545 - 1548. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, 2008. 
Galla, Ferenc, Péter Tusor, and Krisztina Tóth. Pápai kinevezések, megbízások és felhatalmazások : Erdély, a magyar királyság és a hódoltság területére (1550-1711). Budapest: Kiadja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportja, 2010.